see

see
{si:}
I. 1. виждам
there is nothing to he SEEn нищо не се вижда
I can't SEE my way не виждам пътя/къде вървя
I can't SEE to read не мога да чета, защото не виждам
SEEing is believing да видиш значи да повярваш
to SEE things имам халюцинации, привиждат ми се разни неща
to SEE stars виждам заезди по пладне
things SEEn реални/действителни неща
to SEE someone fall (ing) виждам някого да/как пада
he was SEEn to fall видяха го да/как пада
SEE you (later), (I'll) be SEEing you довиждане
to SEE visions виждам в бъдещето, пророкувам
2. гледам (пиеса и пр.), разглеждам (град и пр.)
there is nothing to SEE няма нищо за гледане
3. преглеждам (вестник, болен, къща и пр.)
4. виждам, срещам (се с), посещавам, приемам
come and SEE us елате у нас, елате ни на гости
to SEE a doctor/lawyer съветвам се с лекар/адвокат
the president does not SEE anyone today председателят не приема никого днес
5. погрижвам се, внимавам, гледам, проверявам, виждам
SEE that it is done погрижи се да се направи
SEE you don't lose it гледай/внимавай да не го изгубиш
to SEE for oneself сам проверявам/виждам
to SEE someone right погрижвам се за някого, погрижвам се някой да бъде правилно възнаграден и пр
6. виждам, схващам, разбирам, гледам на, научавам се, узнавам (от вестник и пр.)
as far as I can SEE доколкото разбирам
to SEE an argument/the point разбирам довод/за какво се отнася
I SEE things differently другояче гледам на нещата
I can't SEE my way (clear) to do (ing) that не виждам как бих могъл да направя това
SEE? раз-бирате ли? I SEE разбирам, да, ясно
as I SEE it както аз гледам на нещата
he can't SEE a joke той няма чувство за хумор
not to SEE the good/use/advantage of doing something не виждам смисъла/ползата да се направи нещо
you SEE нали разбирате, видите ли (вмъкнато)
to SEE oneself obliged to виждам се принуден да
to SEE through a brickwall бързо схващам, сече ми умът
7. виждам, помислям, размислям
let me SEE чакай да видя/помисля
I'll SEE what I can do ще видя/помисля какво мога да направя
8. изпращам, придружавам
to SEE someone home/to the door изпращам някого до вкъщи/до вратата
9. виждам, преживявам, изпитвам
to have SEEn better/one's best days западнал съм (за човек), износен/овехтял/изтъркан съм (за предмет)
this coat has SEEn hard wear това палто e много носено/е носено, нoсено
I have SEEn the day/time when помня времето, когато
he'll never SEE fifty, etc. again прехвърлил e петдесетте и пр
he first saw fire at той получи бойно кръщение при
10. считам, смятам, намирам
if you SEE fit/proper ако считате за подходящо/редно
11. представям си, виждам (as като)
I can't SEE myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо
12. приемам, съгласявам се, позволявам, понасям, готов съм, предпочитам
I do not SEE myself being made use of не приемам/позволявам да ме използват
are you going to SEE me treated like that? ще търпиш/позволиш ли да се отнасят така с мен? I would SEE him in prison before I gave him money предпочитам да отиде в затвора, ама няма да му дам пари
I'll SEE you blowed/damned/dead/further first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! SEE here! ам. слушай! виж какво! this is a coat I SEE yon in това палто ще ти прилича
see about погрижвам се за, занимавам се с, проучвам
see across придружавам при пресичане (на улица)
see after грижа се/погрижвам се за
see beyond прен. виждам по-далеч от, предвиждам
see in посрещам (новата година и пр.)
see into гледам (в бъдещето и пр.), разглеждам, проучвам, вниквам в
see of срещам (се с), виждам
to SEE little of someone рядко се виждам с някого
we must SEE more of each other трябва по-често да се виждаме
I haven't SEEn much of him lately рядко го виждам напоследък
he isn't SEEn much of outside the office рядко го виждат вън от службата
to SEE the end of виждам края на
to SEE the back/the last of someone отървавам се от някого
see off изпращам (на гара и пр.), изгонвам, прогонвам
to SEE someone off the premises извеждам някого до изхода
see out придружавам/изпращам до вратата
I'll SEE myself out сам ще изляза, стоя до края (на), изтрайвам/изкарвам до края (на даден период), надживявам (някого)
he'll SEE us all out ще ни надживее/погребе всичките
to SEE the old year out изпращам старата година
see over/round разглеждам, преглеждам (къща и пр.)
see through виждам (през), прозирам, разбирам (подбуди и пр.), разбирам преструвките/машинациите на, помагам (някому) в затруднение, издържам/изкарвам докрай/до края на, извеждам на добър край, превеждам през
see to грижа се/погрижвам се за, занимавам се с
to SEE to it that погрижвам се да
II. n епархия
the Holy/Apostolic S., the SEE of Rome папският престол
* * *
{si:} v (saw {sъ:}; seen {si:n}) 1. виждам; there is nothing (2) {si:} n епархия; the Holy/Apostolic S., the S. of Rome папски
* * *
съзирам; виждам; разглеждам;
* * *
1. 1 представям си, виждам (as като) 2. 1 приемам, съгласявам се, позволявам, понасям, готов съм, предпочитам 3. are you going to see me treated like that? ще търпиш/позволиш ли да се отнасят така с мен? i would see him in prison before i gave him money предпочитам да отиде в затвора, ама няма да му дам пари 4. as far as i can see доколкото разбирам 5. as i see it както аз гледам на нещата 6. come and see us елате у нас, елате ни на гости 7. he can't see a joke той няма чувство за хумор 8. he first saw fire at той получи бойно кръщение при 9. he isn't seen much of outside the office рядко го виждат вън от службата 10. he was seen to fall видяха го да/как пада 11. he'll never see fifty, etc. again прехвърлил e петдесетте и пр 12. he'll see us all out ще ни надживее/погребе всичките 13. i can't see my way (clear) to do (ing) that не виждам как бих могъл да направя това 14. i can't see my way не виждам пътя/къде вървя 15. i can't see myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо 16. i can't see to read не мога да чета, защото не виждам 17. i do not see myself being made use of не приемам/позволявам да ме използват 18. i have seen the day/time when помня времето, когато 19. i haven't seen much of him lately рядко го виждам напоследък 20. i see things differently другояче гледам на нещата 21. i'll see myself out сам ще изляза, стоя до края (на), изтрайвам/изкарвам до края (на даден период), надживявам (някого) 22. i'll see what i can do ще видя/помисля какво мога да направя 23. i'll see you blowed/damned/dead/further first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! see here! ам. слушай! виж какво! this is a coat i see yon in това палто ще ти прилича 24. i. виждам 25. if you see fit/proper ако считате за подходящо/редно 26. ii. n епархия 27. let me see чакай да видя/помисля 28. not to see the good/use/advantage of doing something не виждам смисъла/ползата да се направи нещо 29. see about погрижвам се за, занимавам се с, проучвам 30. see across придружавам при пресичане (на улица) 31. see after грижа се/погрижвам се за 32. see beyond прен. виждам по-далеч от, предвиждам 33. see in посрещам (новата година и пр.) 34. see into гледам (в бъдещето и пр.), разглеждам, проучвам, вниквам в 35. see of срещам (се с), виждам 36. see off изпращам (на гара и пр.), изгонвам, прогонвам 37. see out придружавам/изпращам до вратата 38. see over/round разглеждам, преглеждам (къща и пр.) 39. see that it is done погрижи се да се направи 40. see through виждам (през), прозирам, разбирам (подбуди и пр.), разбирам преструвките/машинациите на, помагам (някому) в затруднение, издържам/изкарвам докрай/до края на, извеждам на добър край, превеждам през 41. see to грижа се/погрижвам се за, занимавам се с 42. see you (later), (i'll) be seeing you довиждане 43. see you don't lose it гледай/внимавай да не го изгубиш 44. see? раз-бирате ли? i see разбирам, да, ясно 45. seeing is believing да видиш значи да повярваш 46. the holy/apostolic s., the see of rome папският престол 47. the president does not see anyone today председателят не приема никого днес 48. there is nothing to he seen нищо не се вижда 49. there is nothing to see няма нищо за гледане 50. things seen реални/действителни неща 51. this coat has seen hard wear това палто e много носено/е носено, нoсено 52. to have seen better/one's best days западнал съм (за човек), износен/овехтял/изтъркан съм (за предмет) 53. to see a doctor/lawyer съветвам се с лекар/адвокат 54. to see an argument/the point разбирам довод/за какво се отнася 55. to see for oneself сам проверявам/виждам 56. to see little of someone рядко се виждам с някого 57. to see oneself obliged to виждам се принуден да 58. to see someone fall (ing) виждам някого да/как пада 59. to see someone home/to the door изпращам някого до вкъщи/до вратата 60. to see someone off the premises извеждам някого до изхода 61. to see someone right погрижвам се за някого, погрижвам се някой да бъде правилно възнаграден и пр 62. to see stars виждам заезди по пладне 63. to see the back/the last of someone отървавам се от някого 64. to see the end of виждам края на 65. to see the old year out изпращам старата година 66. to see things имам халюцинации, привиждат ми се разни неща 67. to see through a brickwall бързо схващам, сече ми умът 68. to see to it that погрижвам се да 69. to see visions виждам в бъдещето, пророкувам 70. we must see more of each other трябва по-често да се виждаме 71. you see нали разбирате, видите ли (вмъкнато) 72. виждам, помислям, размислям 73. виждам, преживявам, изпитвам 74. виждам, срещам (се с), посещавам, приемам 75. виждам, схващам, разбирам, гледам на, научавам се, узнавам (от вестник и пр.) 76. гледам (пиеса и пр.), разглеждам (град и пр.) 77. изпращам, придружавам 78. погрижвам се, внимавам, гледам, проверявам, виждам 79. преглеждам (вестник, болен, къща и пр.) 80. считам, смятам, намирам
* * *
see [si:] I. v (saw[sɔ:]; seen [si:n]) 1. виждам; there is nothing to be \seen нищо не се вижда; nothing could be \seen of him той не се виждаше; he is not fit to be \seen видът му не е за пред хората; what sort of man is he to \see? как изглежда той? I can't \see to read не мога да чета, защото не се вижда; to \see the light раждам се; възниквам; to \see the red light чувствам, че идва опасност; to \see things халюцинирам, привиждат ми се разни неща; to \see snakes (pink elephants) изпадам в делириум тременс; to \see stars виждам звезди по пладне; things \seen реални, действителни неща; \see you again до скоро виждане; с inf или part: to \see s.o. fall(ing) виждам някого да пада; he was \seen to fall видяха го да (как) пада; 2. гледам (пиеса и пр.); разглеждам (град и пр.); гледам на; I don't \see it in that light не го виждам в такава светлина; 3. преглеждам, разглеждам (болен, вестник, къща и пр.); 4. виждам, срещам (се с); посещавам; приемам; come and \see us елате у нас (ни) на гости; he must \see a doctor (his lawyer) той трябва да се посъветва с лекар адвоката си); the President does not \see anyone председателят не приема (никого); 5. погрижвам се; внимавам, гледам; проверявам, виждам; \see that it is done on time погрижи се да стане навреме; \see to it that everyone knows погрижи се всички да знаят; to \see s.o. right погрижвам се някой да бъде третиран справедливо; \see you don't lose your way гледай (внимавай) да не се загубиш; \see and don't lose the train разг. гледай да не изпуснеш влака; to \see for o.s. сам проверявам; 6. виждам, схващам, разбирам; научавам се (от вестник и пр.); \seeing that като се има предвид че; тъй като; as far as I can \see доколкото разбирам; that remains to be \seen това тепърва ще се види (разбере); I can't \see my way to do(ing) s.th. не виждам как бих могъл да направя нещо; he cannot \see a joke не разбира от шега; \see? разбирате ли? to \see into (through) millstone (through brick walls) много съм проницателен, всичко схващам; 7. виждам, помислям, размислям; I'll \see what I can do ще помисля (видя) какво мога да направя; let me \see чакай да видя (да помисля); 8. изпращам, придружавам; to \see s.o. home изпращам някого до дома; to \see s.o. to the door изпращам някого до вратата; 9. виждам, преживявам, изпитвам; to \see life получавам жизнен опит; to \see service служа (във войска, флот); износвам се, овехтявам (за предмет); to have \seen better (o.'s best) западнал е (за човек); износен е, изтъркан е, овехтял е (за предмет); he first saw fire at ... той получи бойно кръщение при ...; I have \seen the day when помня времето, когато; he will never \see fifty again прехвърлил е петдесетте; 10. считам, смятам, намирам; if you \see fit (proper) to do it ако считате за подходящо (редно) да го направите; 11. представям си; I can't \see myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо; 12. приемам, съгласявам се, позволявам; I do not \see myself being made use of не приемам (позволявам) да ме използват; • to \see the last of s.o. отървавам се от някого; I will \see you blowed (damned, hanged, at Jericho) first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! to \see red (scarlet) гледам на кръв; вбесявам се; to \see things bloodshot кръвожаден съм; гледам мрачно на света; черноглед съм; \see here! ам. слушай! this is a coat I \see you in това палто ще ти прилича; II. see n епархия; the Holy S., the S. of Rome Светият (папският) престол (двор).

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • See- — See …   Deutsch Wörterbuch

 • See —  See …   Hochdeutsch - Plautdietsch Wörterbuch

 • see — see1 [sē] vt. saw, seen, seeing [ME seen < OE seon (< * sehwan), akin to Ger sehen, Goth saihwan < IE base * sekw , to observe, show, see, tell: see SAY] 1. a) to get knowledge or an awareness of through the eyes; perceive visually; look …   English World dictionary

 • See — (s[=e]), v. t. [imp. {Saw} (s[add]); p. p. {Seen} (s[=e]n); p. pr. & vb. n. {Seeing}.] [OE. seen, sen, seon, AS. se[ o]n; akin to OFries. s[=i]a, D. zien, OS. & OHG. sehan, G. sehen, Icel. sj[=a], Sw. se, Dan. see, Goth. sa[ i]hwan, and probably… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • See — See, v. i. 1. To have the power of sight, or of perceiving by the proper organs; to possess or employ the sense of vision; as, he sees distinctly. [1913 Webster] Whereas I was blind, now I see. John ix. 25. [1913 Webster] 2. Figuratively: To have …   The Collaborative International Dictionary of English

 • see — vb 1 See, behold, descry, espy, view, survey, contemplate, observe, notice, remark, note, perceive, discern can all mean to take cognizance of something by physical or sometimes mental vision. See, the most general of these terms, may be used to… …   New Dictionary of Synonyms

 • see — Ⅰ. see [1] ► VERB (sees, seeing; past saw; past part. seen) 1) perceive with the eyes. 2) experience or witness. 3) deduce after reflection or from information. 4) …   English terms dictionary

 • Sée — Die Mündung der Sée bei AvranchesVorlage:Infobox Fluss/KARTE fehlt Daten …   Deutsch Wikipedia

 • See — See, n. [OE. se, see, OF. se, sed, sied, fr. L. sedes a seat, or the kindred sedere to sit. See {Sit}, and cf. {Siege}.] 1. A seat; a site; a place where sovereign power is exercised. [Obs.] Chaucer. [1913 Webster] Jove laughed on Venus from his… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • SEE — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Sommaire 1 Sigle 2 Patronyme 3 Toponyme …   Wikipédia en Français

 • see — what you see is what you get see no evil, hear no evil, speak no evil believe nothing of what you hear, and only half of what you see there’s none so blind as those who will not see what the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over …   Proverbs new dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”